Back to News

Katalysen Partners AB extra bolagsstämma

20/09/2021

Aktieägarna i Katalysen & Partners AB (publ) (org. nr: 556729-9812, säte: Stockholm) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 5 oktober kl 17:00. Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Malmskillnadsgatan 32 i Stockholm.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 27 september 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast tisdagen den 28 september 2021 genom post till Katalysen & Partners AB (publ) märkt "Extrastämma", Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm eller via e-post till jh@katalysen.com.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 27 september 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 23 september 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det ifyllda formuläret måste vara Katalysen & Partners AB (publ) tillhanda senast tisdagen den 28 september 2021. Formuläret ska skickas med post till Katalysen & Partners AB (publ), "Årsstämma", Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm eller via e-post till  jh@katalysen.com. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. 

AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelses offentliggörande finns i Katalysen & Partners AB (publ) 4 219 000 stamaktier. En stamaktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

HANDLINGAR

Stämmohandlingar framläggs genom att de senast den 21 september 2021 finns tillgängliga på Katalysen & Partners kontor på Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm och på bolagets webbplats, katalysen.com. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

DAGORDNING

  1. Val av ordförande,
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
  3. Val av justerare,
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
  5. Godkännande av dagordning,
  6. Godkännande av styrelsens beslut om lån med kvittningsrätt samt utgivande av teckningsoptioner,
  7. Beslut om apport av aktier i Matchmeeting AB samt utgivande av teckningsoptione
  8. Bolagsstämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 2. Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Katalysen & Partners AB och som baseras på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justerarna.

Punkt 3. Styrelsen föreslår att till justerare utses Joakim Helbig (CFO Katalysen) och Thomas Liljeton (HCF Katalysen) eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Uppdraget som justerare innefattar, utöver att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet, att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6. Godkännande av styrelsens beslut om lån med kvittningsrätt samt utgivande av teckningsoptioner Styrelsen har utifrån Bolagets affärsläge bedömt det som fördelaktigt att säkerställa tillförsel av kapital. Utifrån detta så har styrelsen fattat beslut om ge ut ett lån om 14,9 miljoner kronor som ska godkännas av den extra bolagsstämman den 5 oktober. Lånet ska i praktiken fungera som en förskottsbetalning på en nyemission som av taktiska skäl sker parallellt med den nyemission som genomförs i eAktieboks regi. Lånet ska kvittas mot aktier till en teckningskurs om 48,00 kronor per aktie. Sammanlagt kan 310.420 nya aktier tecknas vilket motsvarar 6,9% av röster och kapital. Istället för ränta på utlånat belopp erhåller långivarna 0,4 teckningsoptioner för varje tecknad aktie. Sammanlagt emitteras 124.170 stycken optioner motsvarande 2,7% av röster och kapital. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie i Katalysen till ett pris om 48,00 kronor per aktie. Optionen löper fram till och med 20230930.

Punkt 7. Beslut om apport av aktier i Matchmeeting AB samt utgivande av teckningsoptioner

Med stöd av bemyndigande från årsstämman har styrelsen beslutat om apport av 16.077 aktier i Matchmeeting AB, org nr 556598-6634, motsvarande 2,6% av röster och kapital innan utspädning och 1,8% efter utspädning. Pris per aktie har satts till 311 kronor och det sammanlagda värdet för aktierna uppgår till 5.000.016 kronor.

För dessa aktier ska Katalysen emittera 104.167 nya aktier till kurs 48,00 kronor per aktie samt 41.667 teckningsoptioner med samma villkor som beskrivna i punkt 6 ovan. Aktierna motsvarar 2,4% av röster och kapital innan utspädning.

Väl mött den 5/10 kl. 17:00

Latest from Katalysen

More News
Investor Relations Plus