Kallelse till extra bolagsstämma i Katalysen & Partners AB (publ) den 25 januari 2022

23/12/2021

Aktieägarna i Katalysen & Partners AB (publ) (org nr 556729-9812, säte: Stockholm) kallas till extra bolagstämma 25 januari 2022. Denna extra bolagstämma äger rum 15:00 i bolagets lokaler på Malmskillnadsgatan 32 i Stockholm.

Förutsättningar för deltagande

En aktieägare som vill delta i stämmas ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 18 januari 2022 och (ii) anmäla sig till stämman senast 18 januari 2022 via post till Katalysen & Partners AB (publ), ”Extra Bolagstämma”, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm eller via e-post till jh@katalysen.com, alternativt genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att förhandsrösten är Katalysen & Partners AB (publ) tillhanda senast 18 januari 2022.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 18 januari 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjort senast den andra bankdagen efter den 18 januari 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna som önskar får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Formuläret kan laddas ner från bolagets hemsida, www.katalysen.com. Det ifyllda formuläret måste vara Katalysen & Partners AB (publ) tillhanda senast 18 januari 2022. Formuläret skall skickas med post till Katalysen & Partners AB (publ), ”Extra Bolagstämma”, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm eller via e-post till jh@katalysen.com. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner och villkor.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses offentliggörande finns i Katalysen & Partners AB (publ) 4.529.420 stamaktier. En stamaktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Stämmohandlingar, inklusive mer information om till styrelsen föreslagna ledamöter, finns tillgänglig på bolagets kontor (Malmskillnadsgatan 32, Stockholm) samt kan efterfrågas via e-post från jh@katalysen.com.

Dagordning

 1. Val av ordförande,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Val av justerare,
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 5. Godkännande av dagordning,
 6. Beslut om bemyndigande av nyemission av aktier.
  1. Med anledning av den förestående IPO som Bolaget planerar för föreslår styrelsen att extra bolagstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor:
   1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2022.
   2. Att maximal utspädning ej överstiger 20%.
   3. Att emissionen sker på marknadsmässiga villkor.
   4. Att samtliga nuvarande aktieägare ges möjlighet att deltaga jämte nya potentiella investerare. Det vill säga att emissionen får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
   5. Emissionen får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.
   6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
 7. Beslut om namnändring
  1. Styrelsen föreslår att extra bolagstämman beslutar om att byta bolagets namn från Katalysen & Partners AB (publ) till Katalysen Ventures AB (publ) för att förtydliga bolagets positionering.
 8. Beslut om ändring av bolagsordning för namnbyte
  1. Med anledning av ovanstående beslut (punkt 7, beslut om namnändring) föreslår styrelsen att bolagets bolagsordning uppdateras för att reflektera denna namnändring till Katalysen Ventures AB (publ).
 9. Val av nya styrelseledamöter
  1. Med anledning av att bolaget förbereder en börsintroduktion föreslår styrelsen att tre (3) nya styrelseledamöter väljs in till styrelsen jämte styrelsens tre (3) nuvarande ledamöter. Totalt föreslår styrelsen bestå av sex (6) ledamöter.
  2. Förslag till ledamot, 1: Ann-Sophie Hesser
  3. Förslag till ledamot, 2: Dominik Belloin
  4. Förslag till ledamot, 3: Aline Reichenberg Gustafsson
 10. Övriga frågor

Väl mött den 25 januari 2022.

Investor Relations Plus